Re´ntegratiebegeleiding

Omschrijving

Reïntegratiebegeleiding staat bij het RMC-MN voor het faciliteren van jou als medewerker in het arbeidsproces na verzuim. Uitgangspunt is wat je (nog) wel binnen de werksituatie kan en ook wat jij zelf wilt. Het aanbieden van passend werk volgens de wet Verbetering Poortwachter blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever. Jij als medewerker bent verplicht mee te werken aan je werkhervatting, vanaf de eerste verzuimdag. Kenmerkend voor onze reïntegratiebegeleiding is dat, afhankelijk van de reden van verzuim, het voorkomen van herhaling een belangrijk aandachtspunt is. 

De kracht van het RMC-MN schuilt onder andere in de grote interne arbeidsmarkt en de contacten met andere zorginstellingen. Bovendien word je als reïntegratiekandidaat bij de deelnemende instellingen als interne kandidaat beschouwd.
 
Doelgroep

Je reïntegreert en kunt waarschijnlijk niet binnen de eigen werkplek het werk hervatten. Het kan ook zijn dat je verzuimt en dat er in verband met de klachten intern geen passend werk voorhanden is. Je bouwt uren op of je werkt tegen loonwaarde. 

Doelstelling (resultaat) 
Het traject geeft je inzicht in je wensen en mogelijkheden, rekening houdend met eventuele beperkingen. Tegelijkertijd begeleiden we je in je zoektocht naar een passende werkplek. Het kan gaan om een tijdelijke werkplek om werkritme op te doen of een vaste werkplek. 
 
Inhoud

Onderwerpen die tijdens een reïntegratietraject aan bod kunnen komen zijn:

 • Verwerking van verzuim;
 • Omgaan met beperkingen en/of belemmeringen;
 • Motivatie in werk;
 • Competenties;   
 • Vergroten zelfsturing;
 • Voorkomen van herhaling;
 • Loopbaan(her)oriëntatie (zie productbeschrijving);
 • EmployabilityCheck (zie productbeschrijving);
 • Training baanverwerving (zie productbeschrijving);
 • Benodigde om- of bijscholing;
 • Nazorg.

Voorwaarden

Je bent in staat naar jezelf te kijken en na te denken over een toekomstige werksituatie. Indien je solliciteert naar een vacature bij een van de bij het RMC-MN aangesloten instellingen dien je akkoord te gaan met het vrijgeven van informatie over de reden van verzuim. 

Opbouw

Een reïntegratietraject bestaat uit een intakegesprek en een aantal vervolggesprekken. Dit is sterk afhankelijk van de fase waarin je verkeerd. Over de maximale doorlooptijd van het traject worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt tussen jou, je leidinggevende en de adviseur van het RMC-MN. Tijdens het traject krijg je werkmateriaal mee naar huis. Dit wordt, evenals de ondernomen acties, besproken met de adviseur. Het traject wordt afgesloten op het moment dat je een werkplek vindt of je jouw gewenste beroepsopties terugkoppelt aan je werkgever. Indien de behoefte bestaat, kunnen afspraken gemaakt worden over nazorg. 

Informatie en aanmelding

De werkgever (leidinggevende, P&O) heeft uitsluitend de mogelijkheid jou aan te melden voor het RMC-MN via de contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon bepaalt vanuit haar/zijn deskundigheid of je naar het RMC-MN kan worden doorverwezen of dat je intern, binnen de eigen instelling, wordt begeleid. De werkgever ontvangt een factuur voor de geleverde diensten.